ข่าวทุนวิจัย


Factors Affecting Employee Engagement Level in Uttaradit Hospital

ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความผูกพันของบุคลากร โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อดุลย์ ชัยคุณสมบัติ

Risk Factors for Recurrent Preterm Labor in Uttaradit Hospital

ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซํ้าในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ชมพูนุท ศรีวิชัย, ผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์, เพิ่มศิริ เกตุทิม, สรัลพร สืบแสง

The Effectiveness of Ergonomic Health Promotion Program on Prevention Behaviors and Computer Syndrome among Supportive Staff, Uttaradit Hospital

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามหลักการยศาสตร์ต่อพฤติกรรม การป้องกันและกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์ซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จารุวรรณ โอสถธนากร

Disabilities and The activities daily Living after discharge in hemorrhagic stroke Uttaradit Hospital

ความพิการหลงเหลือและความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน หลังจำ หน่ายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

จันทณา อิ่มอยู่, มนตรี สระทองหย่อม, ศิวะพร สุกิจปัญญาธรรม

Effectiveness of Implementing Clinical Nursing Practice Guideline for Preventing Unplanned Extubation in Neurosurgical Intensive Care Unit Uttaradit Hospital

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการถอดท่อช่วยหายใจโดยไม่ได้วางแผน

วารุณี บัวมีธูป, กริยา ชูชัย, จิราพร ม่วงสีเมืองด

The Efficacy of Nursing Practice Guideline in Coronavirus Disease - 2019 (COVID-19) Patients at Isolation Private Ward Uttaradit Hospital

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหอผู้ป่วยแยกโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

อรวรรณ แย้มสรวลสกุล, ปิ่นแก้ว พรมยวน์, หนึ่งฤทัย ปรางศรี

Influence of Parcel Management Fctors on the Condition

of Parcel Management of Uttaradit Hospital

อิทธิพลของปัจจัยการบริหารงานพัสดุกับสภาพการบริหารงานพัสดุ ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

วราพร จันทร์ศรีทอง